Reklamace zboží

(odpovědnost za vady)

V případě, že vám byl doručen výrobek s vadou, řídí se další postup ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb.O ochraně spotřebitele.

1) Jak mám postupovat, když chci výrobek reklamovat?

Vyplňte prosím reklamační formulář (na konci této stránky v příloze k vytištění ve formátu pdf), který společně fakturou a zbožím zašlete na adresu: ObleCzech s.r.o. - REKLAMACE, Javorová 1065, 674 01 Třebíč. Doporučujeme zboží zaslat pojištěným druhem zásilky. Podací lístek pečlivě uschovejte pro případ ztráty zásilky přepravcem. Zboží prosím neposílejte na dobírku, nebude přijato. Faktura ke zboží vám byla zaslána na váš e-mail v rámci naší obchodní komunikace.

2) Jaká je záruční lhůta (tzv. zákonná odpovědnost z vad)?

Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Projeví-li se vada v prvních 6 měsících po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci nelze požadovat, pokud je z povahy věci neúměrná a vadu lze jednoduše odstranic (např. upadnutý knoflík). Pokud výměna za novou věc ani snadné odstranění vady nejsou možné (např. zboží už není v nabídce), kupující může buď odstoupit od smlouvy, nebo chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady (zboží však nelze později reklamovat pro vadu, na kterou byla poskytnuta sleva).

3) Jaké jsou způsoby vyřízení reklamace?

Při uplatnění reklamace vyberte v reklamačním formuláři způsob, jakým chcete reklamaci vyřídit.

Pokud se na zboží vyskytne vada, je důležité zda jde o vadu, která představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy - většinou neopravitelná vada. Jedná se o takové porušení smlouvy, že pokud by o něm zákazník předem věděl, věc by si nekoupil (smlouvu by neuzavřel). Nepodstatná porušení smlouvy - většinou opravitelné, drobné vady (např. upadnutý knoflík)

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) odstranění vady opravou věci
c) přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupení od smlouvy

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo na:
a) odstranění vady
b) přiměřenou slevu z kupní ceny

4) Jaký je postup společnosti ObleCzech s.r.o. v reklamačním řízení?

Jakmile zásilku s reklamací převezmeme, pošleme vám písemné potvrzení o jejím přijetí (na e-mail). Do 3 pracovních dnů vám na e-mail pošleme rozhodnutí o reklamaci - zda reklamaci (odpovědnost za vady) přijímáme či zamítáme. V případě přijetí reklamace (odpovědnosti za vady) máme 30 dnů na její vyřízení (pokud se nedohodneme jinak). Lhůta začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Vyrozumění o vyřízení reklamace vám zašleme písemně (e-mailem nebo poštou). Pro telefonické ověření stavu svojí reklamace můžete volat na tel: 725 819 908.

 

5) Mohu chtít slevu místo reklamace?

Ano můžete. Pokud kupující neuplatní právo na reklamaci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Sleva je pro kupujícího praktická i v situaci, kdy je schopen si věc snadno opravit sám a řešení reklamace by představovalo zbytečnou časovou, nebo administrativní zátěž.

6) V jakých případech bude reklamace zamítnuta?

- dojdeli k opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.)
- pokud bude u výrobků proveden neodborný zásah
- pokud bude škoda na výrobku způsobena mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání
- pokud nebudou při ošetřování výrobku dodrženy symboly údržby na všité etiketě

Reklamaci je třeba uplatnit co nejdříve po zjištění závady bez zbytečného odkladu, aby bylo možné určit správnou příčinu vady. Jestliže vadné zboží kupující dál používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána. Na dárky, které byly poskytnuty zdarma, nelze reklamaci uplatnit. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

7) Jak je to s poplatky za vyřízení reklamace?

Za vyřízení reklamace neplatíte žádné poplatky. Dle zákona není možné, aby si prodávající účtoval jakýkoli poplatek za reklamaci. Pokud je ovšem reklamace neoprávněná, má prodávající právo účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložené náklady na vyřízení této neoprávněné reklamace.

8) Mám nárok na vrácení poštovného při uplatnění reklamace?

ANO, při oprávněné a uznané reklamaci máte ve lhůtě 1 měsíce právo požadovat po prodávajícím zpětně úhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Takovými náklady může být například poštovné či dopravné. Kupující má nárok pouze na NUTNÉ náklady, tzn. měl by vždy volit tu nejlevnější možnou variantu dopravy. Náklady na odeslání reklamovaného zboží k prodávajícímu hradí kupující sám.

9) Jak je to se záruční lhůtou výrobku po vyřízení reklamace?

Podle nového NOZ je záruční lhůta 24 měsíců od data prvního nákupu zboží. Pokud kupující v této době zboží reklamuje (využije právo na výměnu, či opravu), běží stále původní lhůta od data prvního nákupu.